Informacje ogólne

 

buefa gelcoats Żelkoty są najczęściej zabarwionymi warstwami czystej żywicy, które tworzą powierzchnię laminatów poliestrowo – szklanych. Wymagania stawiane żelkotom to ochrona laminatu właściwego przed działaniem środowiska oraz chemikaliów, nadanie elementowi poliestrowemu koloru, nadanie powierzchni form oraz ich ochrony przed chemikaliami, odporność na zarysowania i zużycie oraz jako grunt pod późniejsze lakierowanie powierzchni .

Wymagania stawiane żelkotom są coraz wyższe. Właściwości żelkotu być sterowane poprzez wybór odpowiedniej żywicy bazowej. Dodatki oraz komponenty takie jak środki tiksotropujące czy przyśpieszacze nadają żelkotom końcowe właściwości.

 Żelkot jest decydującym elementem, który wpływa na właściwości użytkowe wykonanych elementów z laminatu poliestrowo – szklanego. Właściwości powierzchni żelkotu zależą w gruncie rzeczy od dwóch paramterów: po pierwsze od użytych do wytworzenia żelkotu surowców a po drugie od  sposobu przetworzenia żelkotu oraz jego zdolności do dobrego przetwarzania w praktyce. W niniejszej Informacji Technicznej chcielibyśmy przekazać Państwu ważne wskazówki dotyczące prawidłowego przetwarzania żelkotów firmy BÜFA.

 

Zewnętrze parametry wpływające na przetwarzanie żelkotu

 

 Przed rozpoczęciem przetwarzania żelkotu należy przeanalizować paramety zewnętrze. Czy zrobiono wszystko, żeby żelkot został przetworzony w optymalych warunkach? Nowoczesne żelkoty są tak zbudowane, żeby odpowiadały różnorakim wymaganiom wielu przetwórców. Z tego faktu wynikają pewne ustawienia oraz ograniczenia procesu przetwórstwa materiału. Tym samym należy przyjąć jako „złotą regułę”: temperatura żywicy, nadtlenku, formy oraz wszystkich narzędzi powinna wynosić 20°C.

 

 Wpływ temperatury

 

 Jednym z głównych parametrów zewnętrznych wpływających na zachowanie się żelkotu podczas przetwarzania jest temperatura. Jak wynika z poniżej zamieszczonego wykresu, zarówno lepkość jak i czas żelkowania jest silnie zależna od temperatury. Optymalne warunki uzyskuje się w temperaturze 20°C; jako rozsądny przedział zastosowania gotowych do zastosowania żelkotów należy przyjąć przedział temperaturowy 18°C - 25°C. Niższe temperatury tak znacznie podwyższają lepkość, iż aplikacja dająca dobry produkt końcowy jest niemożliwa. Szczególnie odpowietrzanie systemu jest znacząco utrudnione.

 

 W nieoptymalnych warunkach przetwarzania standardowo przyśpieszonego żelkotu utwardzanego standardowym nadtlenkiem niemożliwe jest uzyskanie odpowiedniego stopnia usieciowania systemu. Zbyt wysoka temperatura powoduje obniżenie lepokości, co z kolei może prowadzić do problemów z tiksotropią systemu. W tym samym czasie znacząco zwiększa się emisja styrenu do atmosfery. Czasy żelowania systemu zostają znacząco skrócone, co ma z kolei wpływ na częste problemy z niewystarczającym usieciowaniem materiału w okresie letnim z powodu obniżania ilości dozowanego nadtlenku. Przy użyciu standardowego nadtlenku w zalecanej ilości przy podwyższonych temperaturach istnieje niebezpieczeństwo większego skurczu i tym samych przedwczesnego, samoistnego odformowania warstwy żelkotu.W takich przypadkach pomocne okazują się nadtlenki z dłuższymi czasami żelowania. Poniższy wykres przedstawia wpływ temperatury na czasy żelowania oraz lepkość żelkotu.

  wykres

 

Wilgotność powietrza

 

Wilgotność powietrza ma pewny wpływ na warunki przetwarzania żelkotu i tak na przykład niewystarczająco wysuszone powietrze do rozpylania żelkotu może działać zagęszczająco na żelkot i tym samym prowadzić do tworzenia się porów albo też poprzez wpływ na przyśpieszacze kobaltowe może spowalniać reakcje sieciowania. Idealnymi warunkami jest wilgotność względna powietrza pomiędzy 50 a 75%.

 

Wilgoć może przedostawać się także do wartwy powierzchniowej żelkotu poprzez formy oraz narzędza używane do przetwórstwa. Częstym przapadkiem jest pędzel czyszczony acetonem, który w celu szybkiego wysuszenia przedmuchiwany jest sprężonym powietrzem. W takim procesie dochodzi do efektu chłodzenia poprzez wyparowanie acetonu. W tym procesie wilgoć może kondensować się na włosiu pędzla.

 

 Ruchy powietrza

 

 Silny przeciąg może wpływać na „wywiewanie” i wyższą emisję styrenu nad warstwą świeżo naniesionego żelkotu. Przez to dochodzi do tzw. efektu chłodzenia żelkotu, który może z kolei prowadzić do niedotwardzenia żelkotu. Przeciwnym przypadkiem jest często obserwowane zjawisko występujące w głębokich formach, gdzie nie panuje żaden ruch powietrza i tym samym nad powierzchnią żelkotu zbierają się produkty gazowe utwardzania. I tutaj resultatem może być niedotwadzenie.

 

 Nadtlenek i proces utwardzania

 

 Tutaj obowiązują następujące reguły:

 

 Do utwardzania należy używać polecany przez firmę BÜFA nadtlenek w zalecanej ilości. Aby otrzymać optymalne utwardzenie, żelkoty są generalnie tak ustwione, iż należy liczyć się z czasami żelowania na powierzchni formy około 40 minut (przy stosowaniu się do naszych zaleceń). Dozowanie mniejszej ilości lub czasami większej ilości utwardzacza może prowadzić do niedotwardzenia, które niekorzystnie wpływa na końcowe właściwości wyprodukowanych elementów laminatu. Nadltenek należy po dodaniu wymieszać dokładnie z żywicą, przy czym przy mieszaniu nie należy wprowadzać zbyt dużo powietrza do żelkotu, które poźniej musiałoby się ulotnić. Przy przetwarzaniu z kubka należy przelać jego zawartość po dodaniu utwardzacza oraz po wymieszaniu do czystego pojemnika i ponownie wymieszać, ponieważ żelkot na brzegach kubka często zawiera znacznie mniej utwardzacza (trudności w homogenicznym wymieszaniu pojemnika). Zbyt wysokie prędkości mieszania mogą prowadzić do zniszczenia tiksotropii, np. w przypadku mieszania wiertarką. Prosimy o zwrócenie uwagi na czystość oraz regularną kalibrację maszyn i urządzeń do dozowania nadtlenku oraz żywicy (ustawnienia maszyny, kontrola wag oraz dozowników). Gdyby musieli Państwo przetwarzać nasze produkty w wyższych temperaturach, prosimy o używanie niskoreaktywnych nadtlenków przy zachowaniu tego samego dozowania.

 

 Aplikacja

 

 Idealną grubością przy nanoszeniu żelkotu jest warstwa 400 – 600 µm, mierzone na mokro. Odpowiada to ilości 500 – 700 g/m². Cieńsze warstwy mogą prowadzić do niedotwardzenia żelkotu. W takim przypadku żelkot wysycha fizycznie zamiast sieciować w reakcji chemicznej, co w dalszym procesie laminowania może prowadzić do tworzenia się pofalowanej powierzchni żelkotu tzw. „skóry słonia”. Zbyt grube warstwy żelkotu czyli czystej warstwy żywicy mogą z kolei prowadzić do naprężeń w warstwie powierzchniowej, co objawia się w postaci rys lub przedwczesnego, samoistnego odformowania żelkotu. Przez zbyt grube warstwy utrudnione jest również odpowietrzanie żelkotu.

 

 Naniesienie zbyt grubej warstwy żelkotu w jednym przebiegu może prowadzić do spływania żelkotu. Często jako efekt takiego procesu dochodzi do zamykania się porów czy do separacji pigmentów. Prosimy o zapewnienie wystarczającej wentylacji w głebokich formach. Pary styrenu oraz gazowe produkty sieciowania mogą mieć bowiem negatywny wpływ na utwardzanie żelkotu. Z tego powodu konieczne jest zapewnienie odpowiedniego ruchu powietrza w celu usunięcia lotnych substacji skumulowanych nad powierzchnią żelkotu. Tutaj można sobie pomóc poprzez przechylenie form, gdyż cięższe od powietrza pary styrenu „wypłyną” z formy w kierunku podłogi.

 

 Tlen z powietrza może hamować reakcje utwardzania żelkotu, co objawia się w lekkiej kleistości powierzchni materiału. Przed rozpoczęciem procesu laminowania należy upewnić się, że żelkot jest odpowiednio usieciowany. Łatwo przekonać się o tym poprzez kontrolę powierzchni palcami – gdy po przeciągnięciu palcami po powierzchni żelkot „piszczy”, jest on gotowy do laminowania. Zbyt wczesne rozpoczęcie procesu laminowania może prowadzić do rozpuszczania żelkotu przez styren w żywicy.

 

 Możliwości przetwarzania

 

 Żelkoty mogą być przetwarzane w różny sposób. Najważniejszymi procesami przetwarzania jest aplikacja w procesie natrysku, nanoszenie ręczne lub aplikacja rolką.

 

 Nanoszenie ręczne

 

 Nanoszenie ręczne za pomocą pędzla jest najprostszą metodą przetwarzania żelkotu. Zaletami tej metody jest niska emisja styrenu oraz bardzo dobre odpowietrzanie żelkotu. Żelkot do przetwarzania ręcznego powinien być pigmentowany i tiksotropowany w taki sposób, aby ślady po pędzlu nie były widoczne na powierzchni. Poleca się nanoszenie żelkotu ręcznego w dwóch warstwach po 300µm.  Druga warstwa żelkotu powinna zostać naniesiona dopiero wtedy, gdy pierwsza warstwa jest już utwardzona aby zapobiec odrywaniu pierwszej warstwy żelkotu. W tym procesie nie jest jednakże łatwe naniesienie równomiernej warstwy żelkotu na całym budowanym elemencie.

 

 Specjalnym procesem przetwarzania ręcznego jest nanoszenie za pomocą rolką. Nanoszenie rolką stosowane jest najczęściej w przypadku dużych, płaskich elementów aby skrócić proces nanoszenia żelkotu. Nie każdy żelkot ręczny nadaje się do przetwarzania rolką. Często stosuje się do tego celu specjalne modyfikowane żelkoty.

 

 Nanoszenie natryskiem

 

 Nanoszenie w procesie natrysku jest możliwe do zrealizowania na wiele sposobów. Ich cechą wspólną jest szybszy czas nanoszenia w porównaniu z nanoszeniem ręcznym. Do tej aplikacji stosuje się modyfikowane żelkoty charakteryzujące się dobrym odpowietrzaniem oraz niższą lepkością, która pozwala na jego dobre przetwarzanie. Poprzez natrysk do systemu wprowadzane jest dużo więcej powietrza. Proces ten charakteryzuje się także wyższa emisją.

 

 Poleca się nanosznie żelkotu w dwóch warstwach , przy czym pierwsza warstwa powinna wynosić około 200 µm. W tej sposób gwarantowane jest dobre odpowietrzanie żelkotu. Druga warstwa powinna zosta naniesiona po około 2 minutach na jeszcze nie wyżelowaną warstwę. Całkowita grubość żelkotu powinna wynosić około 600µm.

 

 Pistolet natryskowy powinien być skierowany prostopadle w odleglości okolo 50 cm od powierzchni formy, w zależności od dyszy i rodzaju żelkotu. Natrysk powinien być prowadzony „na krzyż”. Aby zapewnić możliwie najmniejszą emisję styrenu oraz najlepsze odpowietrzenie kropelki żelkotu powinny być możliwie duże; ciśnienie natrysku powinno być możliwie niskie. Efekt taki uzyskuje się przy pomocy nowoczesnych instalacji średniociśnieniowych lub tzw. instalacji HVLP (High Volume, Low Pressure) lub w przypadku natrysku kubkiem za pomocą większych dysz.

 

 Najprostszą metodą natrysku żelkotu jest zastosowanie pistoletu kubkowego (np. Polycon). Tutaj stosuje się kubek, w którym znajduje się 1 kg względnie 2,5 kg żelkotu wymieszanego uprzednio z nadtlenkiem. Zastosowaniem pistoletu kubkowego jest natrysk małych elementów z częstą zmianą koloru żelkotu. Możliwe jest także natryśnięcie żelkotu wymieszanego z granulatem lub płatkami (efekty specjalne na żelkocie).

 

 Do standardowego natrysku żelkotu potrzebne jest użycie specjalnych maszyn. Rozróżniamy tutaj dwa sposoby: natrysk tzw. metodą Airless z zewnętrznym mieszaniem (wadą jest możliwy tzw. „rozdmuch nadtlenku” przy złym ustawieniu instalacji) oraz natrysk z mieszaniem wewnętrznym nadtlenku (wadą jest wysoki nakład pracy na czyszczenie instalacji). Obydwa sposoby nadają się do ciągłego wytwarzania w seryjnej produkcji oraz do dużych elementów. Dozowanie utwardzacza następuje w sposób automatyczny. W ten sposób zapewnione jest ciągłe dozowanie świeżego utwardzacza, co uniezależnia przebieg procesu nakładania żelkotu od czasu żelkowania systemu. Dalej, unika się niebezpieczeństwa przegrzewania pozostawionych do utwardzania resztek żelkotu jak w przypadku pistoletu kubkowego.

 

 Środki rozdzielające

 

 Zastosowane środki rozdzielające należą do zewnętrznych czynników wpływających na przetwarzanie żelkotów. W większości przypadków przetwórca samodzielnie nakłada środki rozdzielające. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż kombinacja żelkot – powierzchnia formy – rodzaj aplikacji – środek rozdzielczy muszą zostać do siebie odpowiednio dobrane. W kartach technicznych większości produktów firmy BÜFA znajdują się wskazówki dotyczące stosowania odpowiednich rozdzielaczy. Zły dobór lub niewłaściwe zastosowanie środków rozdzielających mogą mieć katastrofalny wpływ na jakość powierzchni budowanego elementu. Przykładem jest zwiększone występowanie mikroporów ze względu na niedokładnie wypolerowaną warstwę rozdzielacza czy ze względu na zastosowanie środka rozdzielającego utrudniającego dobre pokrycie powierzchni formy. (zauważalne tworzenie się kropelek na świeżo naniesionej warstwie żelkotu, tzw.”efekt rtęci” lub „oczkowanie”).

 

 Pozostałe ważne informacje

 

 Żelkoty firmy BÜFA są intensywnie sprawdzane za pomocą urządzeń mierzących barwę. W ten sposób odchylenia koloru kolejnych szarż produkukcyjych znajdują się w bardzo wąskim przedziale. Pomimo tego polecamy wytwarzanie jednego elementu poliestrowo – szklanego z jednej szarży produkcyjnej żelkotu.

  • Żelkoty firmy BÜFA są dostarczane do klienta w gotowej do użycia formule. Dozowanie jakichkolwiek dodatków zmienia opisane w karcie technicznej właściwości oraz parametry podczas przetwarzania.
  • Żelkoty firmy BÜFA  są z reguły przyśpieszone. Chcąc uzyskiwać zmienne czasy żelkowania należy stosować odpowiednie nadtlenki o różnej reaktywności. Prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym w celu doboru odpowiedniego systemu wg Państwa oczekiwań.
  • Żelkoty firmy BÜFA posiadają gwarancję stabilości przez 3 miesiące przy przechowywaniu ich w temperaturze pokojowej. Prosimy o chronienie opakowań przed mrozem oraz wysoką temperaturą. Przez przetwarzaniem żelkotu pojemnik należy dokładnie wymieszać, najlepiej ręcznie lub maszynowo przy zachowaniu niewielkich obrotu mieszadła. Po dostarczeniu materiału do Państwa lub najpóźniej przed przystąpieniem do prac polecamy sprawdzić wizualnie lub ewentualnie przez próbę żelkowania, lepkości czy porównania koloru jakość dostarczonego produktu. Charakterystykę żelkotu można odczytać z jego karty technicznej.
  • Żelkoty formierskie firmy BÜFA należy przetwarzać w sosób szczególny: szczegóły znajdą Państwo w odpowiedniej Informacji Technicznej
  • Chętnie pomożemy Państwu przy wyborze odpowiedniego żelkotu firmy BÜFA odnośnie wymagań związanych z jego odpornością na działanie środowiska, doboru koloru, właściwości mechaniczych i odporności temperaturowej czy odporności na działanie chemikaliów.

  Wiele sukcesu życzy Państwu team BÜFA & Baltazar

 

 

Opracował: Krzysztof Bargiel, sierpień 2008.

 

Uwaga:

 

Podane powyżej informacje bazują na naszym aktualnym stanie wiedzy oraz doświadczenia. Z powodu różnorodnych parametrów mogących mieć wpływ na przetwarzanie i zastosownnie naszych produktów powyższe informacje nie zwalniają przetwórcy z własnych prób i doświadczeń na naszych produktach. Powższe dane nie mogą być prawną gwarancją otrzymania pewnych właściwości lub przydatności do konkretnego zastosowania. Klient lub przetwórca jest zobowiązany do stosowania się do istniejącego ustawodawastwa oraz prawa chroniącego nazwę BÜFA. Należy przestrzegać informacji zwartych w odpowiedniej aktualnej karcie bezpieczeństwa produktu wg EU.

 

 

 

 
Drug dealer from Ilford waves knife on the street in police surveillance picture A drug dealer was caught on camera waving a knife in a street during a police surveillance operation which helped jail him for nearly six years. Damian George, 20, from Ilford, Essex, was one of seven jailed following a police plain clothes operation targeting heroin and crack cocaine dealers in Brighton, East Sussex. He had acted as the right hand man to gang ringleader Remy Douieb, 22, from Hassocks, West Sussex, and oversaw resupplies to the drug 'runners'. Drug dealer Damian George, 20, (pictured) was caught on camera waving a knife in a street during a police surveillance operation which helped jail him for nearly six years George, from Ilford, Essex, was one of seven jailed following a police plain clothes operation targeting heroin and crack cocaine dealers in Brighton, East Sussex pre bonded hairBut he was caught on an undercover camera waving the blade, and when he was arrested was carrying a black imitation hand gun. George was jailed at Lewes Crown Court for five years and eight months, while Douieb was sentenced to six years behind bars after the court was told he would hold 'deal' phones and direct runners to users to supply drugs. The thug had already served time after a robbery in Reading, when he attacked a seven-month pregnant woman, who had complained to him about selling drugs outside her mother's house. George was caught on an undercover camera waving the blade, and when he was arrested was carrying a black imitation hand gun Judge Shani Barnes said: 'During the attack you told that woman that you were a man with no morals. I sincerely hope you find some during this sentence.'

Both George and Douieb were part of a drug dealing network known locally as 'Ricky', which was targeted by police as part of Operation Cooden. Police said the gang, jailed for a total of 23 years, had been responsible for two heroin related deaths. Inquests found that both Dennis Walsh, 48, and Madeline Stokes, 20, died of drug overdoses. Geoffrey Momoh, 24, of Harlow, Essex, was sentenced to three and a half years, Dean Temple, 38, of Brighton, was sentenced to 28 months and Sam Povall, 31, of no fixed address, was sentenced to 27 months. Scott Collins, 37, from Brighton was regarded by police as a runner for the group and was sentenced to four years. The seventh gang member, Charlie Magrino, who is now 18 but was 17 at the time of the offending, of Haringey, north London, was sentenced to two years suspended for two years. remy hair extensionsAddressing the seven, on Friday, June 24, Judge Barnes said: 'I cannot sentence you for the deaths of those poor people but I will name them and they will not be forgotten. 'You were all heavily involved in this prolific, callous and brazen drug dealing which is not low level. 'You plied your filthy trade in front of children and families playing on the beach amongst other areas. I would not be doing my duty to the community if I did not pass severe custodial sentences.' All of the other 43 people arrested as part of Operation Cooden pleaded guilty to offences including possession with intent to supply Class A and other conspiracies related to drugs supply. Detective Sergeant Julian Deans, who was the Deputy Senior Investigating Officer, said: 'It takes hours and hours of painstaking work behind the scenes in the shadows to build a case of this nature. Remy Douieb (left) , 22, was the ringleader of the drug dealing network known locally as 'Ricky', and was jailed for six years, Dean Temple, 38,  (right) of Brighton, was sentenced to 28 months Sam Povall, 31, (left) of no fixed address, was sentenced to 27 months. Scott Collins, 37, (right) from Brighton was regarded by police as a runner for the group and was sentenced to four years 'I am pleased to have been able to rid the city of this group. 'The likes of Douieb and George thought that they could just bring their knives and guns to protect their heroin business into this city and this was met head on by our team. 'My thoughts also go out to every family that is affected by heroin. I have both the fortune and misfortune to witness both sides of the trade. 'I live a surreal life at times, where I witness drug dealers peddling their death on the streets of Brighton and then end up investigating the end product of that trade by investigating every heroin death.'

Chris Rock's 33-year-old girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed a diamond ring on her wedding finger on Saturday evening while at the Apollo in the Hamptons 2016 party in New York City. The timing is interesting as the next day the comedian finalized his divorce from wife of 20 years, Malaak Compton-Rock. The ring - a yellow gold double band with a small diamond - could be an engagement ring. As PageSix revealed on Thursday, a friend shared a clear image of the ring and added it was time to celebrate 'new beginnings,' strongly suggesting the standup could be on his way to another marriage. Bling it on! Chris Rock's girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed diamond ring on wedding finger on Sunday the night before his divorce was finalized from wife of 10 years Malaak 'Last night we celebrated new beginnings . . . #lovewins,' the unidentified friend wrote in the caption. The site pointed out Echikunwoke seemed to take a dig at Malaak when she replied 'Bye, Felicia,' which is a catchphrase that pretty much translates to 'don't let the door hit you on the way out,' only not as polite. A friend added crying-laughter emojis.perruques cheveux naturels They look good together: The standup and Echikunwoke at the Governor's Ball at the 88th Academy Awards back in February; she does not appear to have the ring on here The post was then taken down. The beauty glowed as she held onto Rock, who was also in great spirits. She had on a lovely floral-print dress with spaghetti straps and her hair was worn down over her bare shoulders.

A source told PageSix, 'she always wears that ring,' which appears to be true as she has had it on several times in the past six months. They have been dating for one year and she lives at his New Jersey home. The last one: Rock and Malaak back in 2014; they have two daughters together and have raised an adopted daughter as well His rep then said Chris was '100 percent' not engaged. On Monday Chris and Malaak both appeared in a New Jersey courtroom to finalise the split, reported TMZ. The 51-year-old comic actor and his wife - who have been separated since 2014 -have two daughters Lola Simone, 14 and  Zahra Savanna, 12. Chris and Malaak Compton-Rock also appear to have been raising eight-year-old Ntombi, who first came to live with them from South Africa when she was six months old, according to the website, although details are unclear. In divorce papers, Malaak listed Ntombi-futhi Samantha as a dependent along with the Rocks’ two biological daughters. The kids: Chris with Malaak and children Lola, Zahra Savanna and Ntombi at the Madagascar 3: Europe's Most Wanted premiere in NYC in 2012 She stated that in addition to their two children, there is a child 'who has resided with the parties since before her first birthday.' But rather mysteriously, a spokesman for Chris told TMZ he does not have an adopted child.perruques cheveux TMZ previously reported that back in 2008, the family took in Ntombi who remained in their house and was subsequently enrolled in a local school. She mingles with the big guns: Chris and Megalyn with Harvey Weinstein at the Apollo party The site added that the girl's parents were thought to be unemployed and from South Africa, although it is not known why she was living with the Rock family. They add that when Chris and Malaak began divorce proceedings, Chris maintained contact with his two biological daughters. However their divorce case is sealed so it is not known what settlement was reached. Meanwhile, Chris began dating actress Megalyn earlier this year. Megalyn, who has had recurring roles in 24, ER, CSI Miami, The 4400, 90210 and Damien, was most recently featured as the animal-powered Vixen in the TV series Arrow.

Madonna surprised fans with an unexpected appearance at a 25th anniversary screening of her documentary Truth Or Dare on Wednesday. The superstar showed up at the event held at the Museum of Modern Art in Manhattan to the delight of the 400 or so in the audience. The 58-year-old pop culture icon shared a couple of photos on her Instagram showing her standing between two on-screen images of herself from her Blond Ambition tour of 1990. 'Surreal moment!' she wrote alongside the picture.lace front wigs Scroll down for video 'Surreal moment!' Madonna surprised fans at a 25th anniversary screening of documentary Truth Or Dare and posed next to images of herself from the 1990 Blond Ambition Tour

Madonna: Truth Or Dare was first released in May 1991 and followed the Material Girl on tour and showed her behind-the-scenes with then-boyfriend Warren Beatty, praying with her backup dancers and facing arrest for public indecency at her concert in Toronto, Canada. 'So many freedoms we take for granted that we did not have then. Thank you Alek Keshishian. We changed history with this film.!' Madonna wrote. Keshishian directed the film that was shot in black and white. Who's that girl? The pop icon, who just turned 58, delighted the 400 or so fans gathered to watch the film at the museum Of Modern Art in Manhattan on Wednesday Demure: Madonna wore an off-he-shoulder red dress with white floral detailing and cinched at the waist with a black band for her surprise appearance Sharing 'a kiki': She was accompanied by her daughter Lourdes 'Lola' Leon, 19 In a second photo shared via her Instagram, she's seen sharing 'a kiki' with daughter Lourdes Leon or Lola as she calls her. Madonna wore a red off-the-shoulder dress with a flounce neckline and black spaghetti straps.cosplay wigs The frock features white floral detailing, half-sleeves and was cinched under the bust with a black band. She added a matching black and white floral patterned purse and wore her signature blonde hair styled in loose waves to her shoulders. Madonna had just returned from a birthday trip to Cuba with Lola, 19, and adopted children, 10-year-olds David and Mercy. Truth Or Dare AKA In Bed With Madonna showed behind-the-scenes footage of the singer including candid moments with then-boyfriend Warren Beatty and prayer circles with her dancers Getaway: Madonna recently celebrated her 58th birthday with a trip to Cuba accompanied by daughter Lola, 19, and her adopted children David and Mercy, both 10